معرفی

مشخصات فردی

علیرضا کبیری اصل

نام - نام خانوادگی : علیرضا   کبیری اصل

پست الکترونیکی : a_kabiriasl@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی واحد جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 6

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

علیرضا کبیری اصل
علیرضا کبیری اصل

محل خدمت :
    دانشکده فنی واحد جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^